Legislación Igualdad

 • Normativa Autonómica
  • Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes. (DOCV núm. 4474 de 04.04.2003)
  • Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 5567 de 31.07.2007)
  • Orde 18/2010, de 18 d'agosto, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'ús del segell "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats". (DOCV núm. 6346 de 02.09.2010)
 • Normativa Estatal
  • Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. (BOE núm. 71 de 23.03.2007)
  • Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
  • Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
  • Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
 • Normativa Internacional
  • Directiva 2006/54/CE de Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de 2006 relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació (refundició).
  • Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983.
  • Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona adoptat per l'Assemblea General de Nacions Unides a l'octubre de 1999.